د مخ پېښليک

۵ جون ۲۰۱۶

۳۰ اپرېل ۲۰۱۶

۲۸ نومبر ۲۰۱۵

۲۷ جون ۲۰۱۵

۱۳ مې ۲۰۱۵

۱۲ مې ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۲ مې ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۱۱ جون ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۴ جنوري ۲۰۱۲