د مخ پېښليک

۲۲ مارچ ۲۰۲۰

۸ اکتوبر ۲۰۱۹

۶ اکتوبر ۲۰۱۹

۳۰ جولای ۲۰۱۹

۲۹ جولای ۲۰۱۹

۲۵ مې ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱۸ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ فبروري ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۱ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۱ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

زاړه ۵۰