د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۱ جولای ۲۰۱۲

۲۶ جون ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۲۴ مې ۲۰۱۲

۲۰ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۰ جنوري ۲۰۱۲