آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۵ جون ۲۰۱۶

۲۲ فبروري ۲۰۱۶

۱۰ مارچ ۲۰۱۵

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۴

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۳

۴ جون ۲۰۱۲

۲۱ مې ۲۰۱۰

۱۳ مارچ ۲۰۱۰

۲۴ ډيسمبر ۲۰۰۹

۹ اگسټ ۲۰۰۹

۵ فبروري ۲۰۰۹

۲۲ جنوري ۲۰۰۹

۱۰ فبروري ۲۰۰۷