د مخ پېښليک

۱۴ اپرېل ۲۰۲۱

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۵

۱۱ اپرېل ۲۰۱۴

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۱۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲