د مخ پېښليک

۱ مارچ ۲۰۲۰

۲۴ مې ۲۰۱۸

۱۲ مې ۲۰۱۸

۵ اپرېل ۲۰۱۸

۶ فبروري ۲۰۱۸

۳ مې ۲۰۱۷

۳۱ مارچ ۲۰۱۷

۲۸ جولای ۲۰۱۶

۵ جون ۲۰۱۶

۲ جون ۲۰۱۶

۳ مارچ ۲۰۱۶

۱۲ فبروري ۲۰۱۴

۱۵ جون ۲۰۱۰

۱۴ جون ۲۰۱۰