د مخ پېښليک

۹ مې ۲۰۲۳

۱۴ ډيسمبر ۲۰۲۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۲۱

۸ اپرېل ۲۰۲۱

زاړه ۵۰