د مخ پېښليک

۱ اپرېل ۲۰۲۱

۲۰ مارچ ۲۰۲۱

۱۶ مارچ ۲۰۲۱

۵ مارچ ۲۰۲۱

۳ مارچ ۲۰۲۱

۵ جون ۲۰۱۶

۱۹ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۵ فبروري ۲۰۱۳

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۴ جون ۲۰۱۲

۲۸ جنوري ۲۰۱۲

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۱ مې ۲۰۱۱

۴ اپرېل ۲۰۱۱

۱۸ مارچ ۲۰۱۱

۱۶ مارچ ۲۰۱۱

۷ مارچ ۲۰۱۱

۲۲ جنوري ۲۰۱۱

۱۴ اگسټ ۲۰۱۰

۲۰ مې ۲۰۱۰

۲۰ اپرېل ۲۰۱۰

۵ اپرېل ۲۰۱۰

۳۱ مارچ ۲۰۱۰

۲۹ مارچ ۲۰۱۰

۲۷ مارچ ۲۰۱۰

۱۱ جنوري ۲۰۱۰

۱۰ جنوري ۲۰۱۰

۲۱ سپټمبر ۲۰۰۹

۱۴ اگسټ ۲۰۰۹

۲۸ جون ۲۰۰۹

۱۵ نومبر ۲۰۰۸

۹ اکتوبر ۲۰۰۸

۲۷ سپټمبر ۲۰۰۸

۹ سپټمبر ۲۰۰۸

۲۴ جون ۲۰۰۸

۲ مې ۲۰۰۸

۱۸ اپرېل ۲۰۰۸

۱۱ نومبر ۲۰۰۷

زاړه ۵۰