د مخ پېښليک

۱۳ سپټمبر ۲۰۲۳

۴ مارچ ۲۰۲۰

۲۲ مارچ ۲۰۱۵

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۳

۹ اگسټ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ جولای ۲۰۱۲

۲۷ جولای ۲۰۱۲