د مخ پېښليک

۷ مارچ ۲۰۲۰

۶ مارچ ۲۰۲۰

۵ مارچ ۲۰۲۰

۴ مارچ ۲۰۲۰

۳ مارچ ۲۰۲۰

۶ سپټمبر ۲۰۱۹

۵ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۵ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ اپرېل ۲۰۱۹

۱۲ جولای ۲۰۱۷

۳ نومبر ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۶ ډيسمبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۹ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ فبروري ۲۰۱۳

۳۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ جنوري ۲۰۱۳

زاړه ۵۰