د مخ پېښليک

۵ مارچ ۲۰۲۱

۸ فبروري ۲۰۲۱

۷ فبروري ۲۰۲۱

۳ جون ۲۰۱۹

۲۶ فبروري ۲۰۱۷

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۶ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۱۴ جولای ۲۰۱۲

۲۹ جون ۲۰۱۲

۲۰ جون ۲۰۱۲

۴ جون ۲۰۱۲

۳ جون ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۶ اپرېل ۲۰۱۲

۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲۹ جنوري ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰