د مخ پېښليک

۲۷ مارچ ۲۰۲۰

۶ فبروري ۲۰۲۰

۵ فبروري ۲۰۲۰

۴ فبروري ۲۰۲۰

۳ فبروري ۲۰۲۰

۲ فبروري ۲۰۲۰

۱ فبروري ۲۰۲۰

۶ سپټمبر ۲۰۱۹

زاړه ۵۰