د مخ پېښليک

۲ اکتوبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۳ جنوري ۲۰۱۳

۱۳ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۱ نومبر ۲۰۱۲

۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۵ جون ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲

۷ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۶ نومبر ۲۰۱۱

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۵ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۵ اگسټ ۲۰۱۱

۲۲ اگسټ ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۳ جون ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۱۰ جنوري ۲۰۱۱

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۷ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۵ اگسټ ۲۰۱۰

۱۷ جون ۲۰۱۰

۳ جون ۲۰۱۰

۲۷ مې ۲۰۱۰

۱۷ مې ۲۰۱۰

۱۰ مې ۲۰۱۰

۱۵ مارچ ۲۰۱۰

۱۲ مارچ ۲۰۱۰

۵ فبروري ۲۰۱۰

۲ فبروري ۲۰۱۰

۲۹ جنوري ۲۰۱۰

۱۴ ډيسمبر ۲۰۰۹

۳ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۶ نومبر ۲۰۰۹

۱ اکتوبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰