د مخ پېښليک

۷ اپرېل ۲۰۲۱

۲۸ فبروري ۲۰۱۵

۱۶ فبروري ۲۰۱۴

۵ مې ۲۰۱۳

۴ مې ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۴ جون ۲۰۱۲

۴ جون ۲۰۱۲

۱۱ فبروري ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۳ جولای ۲۰۱۱

۲۱ جون ۲۰۱۱

۵ جون ۲۰۱۱

۱۹ مې ۲۰۱۱

۱۴ مې ۲۰۱۱

۱۳ مې ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۲ مې ۲۰۱۱

۱۱ اپرېل ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۱ فبروري ۲۰۱۱

۵ فبروري ۲۰۱۱

۲۹ جنوري ۲۰۱۱

۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۰ اگسټ ۲۰۱۰

۲۴ جولای ۲۰۱۰

۱۲ جولای ۲۰۱۰

۷ فبروري ۲۰۱۰

۲۴ ډيسمبر ۲۰۰۹

۱۱ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۶ نومبر ۲۰۰۹

۱۸ نومبر ۲۰۰۹

۲۰ اکتوبر ۲۰۰۹

۲۱ سپټمبر ۲۰۰۹

۱۸ اگسټ ۲۰۰۹

۳۱ جولای ۲۰۰۹

زاړه ۵۰