د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۴ جولای ۲۰۱۲

۲۸ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۱

۱۵ مې ۲۰۱۱

۲ مې ۲۰۱۱

۱ فبروري ۲۰۱۱

۱۱ سپټمبر ۲۰۱۰

۴ سپټمبر ۲۰۱۰

۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۲ سپټمبر ۲۰۱۰