د مخ پېښليک

۲۸ مارچ ۲۰۲۰

۲۲ فبروري ۲۰۲۰

۲۱ فبروري ۲۰۲۰

۳۱ اگسټ ۲۰۱۹

۲۱ مې ۲۰۱۹

۱۸ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ اپرېل ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲ اگسټ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰