د مخ پېښليک

د_کارن_خبرې_اترې:فېروز اباسين

۱۲ اپرېل ۲۰۱۵

۱۱ اپرېل ۲۰۱۵

۲۲ اگسټ ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳