د مخ پېښليک

۱۱ مې ۲۰۲۰

۱۰ مې ۲۰۲۰

۲ جون ۲۰۱۹

۲۸ مې ۲۰۱۹

۱۹ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۷ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۴ جون ۲۰۱۲

۱۵ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۱۳ اپرېل ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۷ مارچ ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۲۲ جنوري ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۴ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۱ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰