د مخ پېښليک

۶ مې ۲۰۲۱

۲۲ جولای ۲۰۱۹

۲۱ جولای ۲۰۱۹

۷ نومبر ۲۰۱۵

۲۴ جولای ۲۰۱۵