آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۴ جون ۲۰۱۹

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۵ مې ۲۰۱۵

۴ مې ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۸ ډيسمبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱ مارچ ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ نومبر ۲۰۱۲

۵ جولای ۲۰۱۲

۲۴ جون ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲

۱۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۵ نومبر ۲۰۱۱

۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۳ اکتوبر ۲۰۱۱