د مخ پېښليک

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۲۵ نومبر ۲۰۱۵

۲۴ نومبر ۲۰۱۵

۲۲ مارچ ۲۰۱۴

۱۶ نومبر ۲۰۱۳

۲۲ اپرېل ۲۰۱۳

۲۹ اپرېل ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۰