د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۶ اگسټ ۲۰۱۲

۱۰ اگسټ ۲۰۱۲

۳۱ جولای ۲۰۱۲

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۱۳ فبروري ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۳ جنوري ۲۰۱۲

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ مې ۲۰۱۱

۱۴ مې ۲۰۱۱

۱۳ مې ۲۰۱۱