د مخ پېښليک

۲۰ مې ۲۰۲۰

۲ جون ۲۰۱۹

۲۸ مې ۲۰۱۹

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۱۷ نومبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۲۶ جون ۲۰۱۲

۴ جون ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۱۳ اپرېل ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۷ جنوري ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ نومبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۳ اگسټ ۲۰۱۱

۱۲ جولای ۲۰۱۱

۷ جولای ۲۰۱۱

۱۴ جون ۲۰۱۱

زاړه ۵۰