د مخ پېښليک

۹ نومبر ۲۰۱۹

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸

۸ اکتوبر ۲۰۱۸

۷ اکتوبر ۲۰۱۸

۹ جنوري ۲۰۱۸

۷ جنوري ۲۰۱۸

۱۴ اگسټ ۲۰۱۶

۱۲ اگسټ ۲۰۱۶

۸ جنوري ۲۰۱۶

۷ جنوري ۲۰۱۶