د مخ پېښليک

۱۹ نومبر ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ جنوري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۱ جولای ۲۰۱۲

۲۳ جون ۲۰۱۲

۷ مې ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ جنوري ۲۰۱۲

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۵ جون ۲۰۱۱

۱۳ جون ۲۰۱۱

۴ اپرېل ۲۰۱۱

۱۲ مارچ ۲۰۱۱

۲۵ فبروري ۲۰۱۱

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۹ نومبر ۲۰۱۰

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۲ اپرېل ۲۰۱۰

۲ اپرېل ۲۰۱۰

۱۲ مارچ ۲۰۱۰

۲۵ جنوري ۲۰۱۰

۱۷ جنوري ۲۰۱۰

۱۶ جنوري ۲۰۱۰

۱۳ جنوري ۲۰۱۰

۱۷ نومبر ۲۰۰۹

۳۰ اکتوبر ۲۰۰۹

۱۸ اکتوبر ۲۰۰۹

۲ اکتوبر ۲۰۰۹

۲۰ سپټمبر ۲۰۰۹

۸ جولای ۲۰۰۹

۱۱ جنوري ۲۰۰۹

۱۸ مې ۲۰۰۸

۱۲ اپرېل ۲۰۰۸

۱۰ جنوري ۲۰۰۸

زاړه ۵۰