د مخ پېښليک

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۹ جولای ۲۰۱۲

۲۴ جولای ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۲۹ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۸ نومبر ۲۰۱۱

۱۴ جولای ۲۰۱۱

۸ جون ۲۰۱۱

۲۷ مې ۲۰۱۱