د مخ پېښليک

۲ مې ۲۰۱۹

۱۱ اگسټ ۲۰۱۷

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۱ اگسټ ۲۰۱۵

۲۴ جنوري ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۲ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۲ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۲ اگسټ ۲۰۱۲

۳ اگسټ ۲۰۱۲

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۱۲ جون ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۷ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۴ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ جنوري ۲۰۱۲

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۱۳ اگسټ ۲۰۱۱

۳ اگسټ ۲۰۱۱

۳۰ جولای ۲۰۱۱

۲۰ جولای ۲۰۱۱

۱ جولای ۲۰۱۱

۲۱ جون ۲۰۱۱

۱۷ جون ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۱۸ اپرېل ۲۰۱۱

۱۱ اپرېل ۲۰۱۱

۲۳ مارچ ۲۰۱۱

۲۲ مارچ ۲۰۱۱

زاړه ۵۰