د مخ پېښليک

۱۶ مارچ ۲۰۲۰

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۲ جولای ۲۰۱۹

۱۹ مې ۲۰۱۹

۱۶ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۱ اپرېل ۲۰۱۹

۱۶ اپرېل ۲۰۱۹

۵ جون ۲۰۱۶

۹ جنوري ۲۰۱۶

۹ سپټمبر ۲۰۱۵

۱ اپرېل ۲۰۱۵

۳۱ مارچ ۲۰۱۵

زاړه ۵۰