د مخ پېښليک

۲۲ مې ۲۰۲۲

۳ جولای ۲۰۱۹

۸ مې ۲۰۱۹

۴ اپرېل ۲۰۱۹

۲۲ مارچ ۲۰۱۹

۲۲ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ نومبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۱۲ جون ۲۰۱۲

۱ مې ۲۰۱۲

۱۵ مارچ ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۳۰ جنوري ۲۰۱۲

۲۲ جنوري ۲۰۱۲

۱۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۱ نومبر ۲۰۱۱

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۱ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۶ مې ۲۰۱۱

۲۰ مې ۲۰۱۱

۱۹ مې ۲۰۱۱

۵ مې ۲۰۱۱

۲۴ اپرېل ۲۰۱۱

۷ اپرېل ۲۰۱۱

۱۶ مارچ ۲۰۱۱

۱۵ جنوري ۲۰۱۱

۱۲ جنوري ۲۰۱۱

۵ جنوري ۲۰۱۱

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۲ نومبر ۲۰۱۰

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۰

۵ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۷ اگسټ ۲۰۱۰

۲۳ اگسټ ۲۰۱۰

۹ اگسټ ۲۰۱۰

۷ اگسټ ۲۰۱۰

۲۷ جولای ۲۰۱۰

زاړه ۵۰