د مخ پېښليک

۱ مې ۲۰۱۹

۲۳ فبروري ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۸ فبروري ۲۰۱۲

۹ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۲۴ جنوري ۲۰۱۲

۲۲ جنوري ۲۰۱۲

۳ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ نومبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۱ جولای ۲۰۱۱

۳ جون ۲۰۱۱

۷ مې ۲۰۱۱

۵ مې ۲۰۱۱

۴ مې ۲۰۱۱

۱۱ اپرېل ۲۰۱۱

۱۶ فبروري ۲۰۱۱

۲ فبروري ۲۰۱۱

۵ جنوري ۲۰۱۱

۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۷ نومبر ۲۰۱۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۱۸ نومبر ۲۰۱۰

۱۴ نومبر ۲۰۱۰

۷ نومبر ۲۰۱۰

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۵ اگسټ ۲۰۱۰

۱۰ اگسټ ۲۰۱۰

۲۳ جولای ۲۰۱۰

۲۱ جولای ۲۰۱۰

۸ جون ۲۰۱۰

۲۴ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰