د مخ پېښليک

۱۰ اپرېل ۲۰۱۹

۲۸ نومبر ۲۰۱۳

۹ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱ مارچ ۲۰۱۳

۴ جنوري ۲۰۱۳

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۸ فبروري ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ جنوري ۲۰۱۲

۱۴ جنوري ۲۰۱۲

۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۷ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ جولای ۲۰۱۱

۱۲ اپرېل ۲۰۱۱

۸ مارچ ۲۰۱۱

۱۶ فبروري ۲۰۱۱

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۰

۴ اپرېل ۲۰۱۰

۳ اپرېل ۲۰۱۰

۱۳ مارچ ۲۰۱۰

۳ فبروري ۲۰۱۰

۱۷ جنوري ۲۰۱۰

۷ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۷ نومبر ۲۰۰۹

۱ نومبر ۲۰۰۹

۱۸ اگسټ ۲۰۰۹

۷ جولای ۲۰۰۹

۲۳ جون ۲۰۰۹

۲۱ جون ۲۰۰۹

۲۴ مې ۲۰۰۹

۲۲ اپرېل ۲۰۰۹

۳۱ جنوري ۲۰۰۹

۱۶ جنوري ۲۰۰۹

۱۵ نومبر ۲۰۰۸

۲۷ اکتوبر ۲۰۰۸

زاړه ۵۰