د مخ پېښليک

۳۰ نومبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۶ جولای ۲۰۱۲

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲