د مخ پېښليک

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۱۹ فبروري ۲۰۱۹

۸ فبروري ۲۰۱۹

۷ فبروري ۲۰۱۹

۵ فبروري ۲۰۱۹

۴ فبروري ۲۰۱۹

۲ فبروري ۲۰۱۹

۳۱ جنوري ۲۰۱۹

۳۰ جنوري ۲۰۱۹