د مخ پېښليک

۷ سپټمبر ۲۰۱۹

۱۵ مې ۲۰۱۹

۱۱ مې ۲۰۱۹

۱۹ اپرېل ۲۰۱۹

۵ جون ۲۰۱۶

۳ جولای ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۴ اگسټ ۲۰۱۲

۱۹ اگسټ ۲۰۱۲

۲ جولای ۲۰۱۲

۳ جون ۲۰۱۲

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ مارچ ۲۰۱۰