د مخ پېښليک

۴ جولای ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۱ جولای ۲۰۱۲

۲۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۸ مارچ ۲۰۱۲

۲۴ فبروري ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۳ جنوري ۲۰۱۲

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۷ اگسټ ۲۰۱۱

۱ جولای ۲۰۱۱

۱۹ جون ۲۰۱۱

۲۰ مې ۲۰۱۱

۲۸ فبروري ۲۰۱۱

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۰