د مخ پېښليک

۷ مارچ ۲۰۲۰

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۲۱ اگسټ ۲۰۱۲

۱۲ اگسټ ۲۰۱۲

۱۱ اگسټ ۲۰۱۲

۵ اگسټ ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ فبروري ۲۰۱۲

۲۱ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۱۶ جنوري ۲۰۱۲

۱۳ جنوري ۲۰۱۲