د مخ پېښليک

۱۷ ډيسمبر ۲۰۲۱

۲۸ مارچ ۲۰۲۱

۵ جون ۲۰۱۶

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱ جنوري ۲۰۱۳

۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۵ اگسټ ۲۰۱۲

۸ اگسټ ۲۰۱۲

۲ جون ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

۲۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱۸ اپرېل ۲۰۱۲

۱۴ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۵ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۴ جنوري ۲۰۱۲

۱۲ جنوري ۲۰۱۲

۵ جنوري ۲۰۱۲

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۱۰ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰