د مخ پېښليک

۱۹ اپرېل ۲۰۱۸

۱۳ مې ۲۰۱۷

۱۵ اپرېل ۲۰۱۷

۱۷ مارچ ۲۰۱۷

۲۶ فبروري ۲۰۱۷

۲۴ فبروري ۲۰۱۷

۱۲ فبروري ۲۰۱۷

۱۹ نومبر ۲۰۱۳

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۴ فبروري ۲۰۱۲

۳ جنوري ۲۰۱۲

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۱ جولای ۲۰۱۱

۳۰ جولای ۲۰۱۱

۲۷ جولای ۲۰۱۱