د مخ پېښليک

۲۱ مارچ ۲۰۲۰

۲۰ مارچ ۲۰۲۰

۲۵ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۹

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۸ جولای ۲۰۱۹

۲۷ جولای ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۱۷ اپرېل ۲۰۱۹

۳۰ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

زاړه ۵۰