د مخ پېښليک

۴ مارچ ۲۰۱۴

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۸ فبروري ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۱۰ جون ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲