د مخ پېښليک

۲۷ اپرېل ۲۰۱۸

۱۹ مارچ ۲۰۱۸

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۲۴ اپرېل ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۳ نومبر ۲۰۱۲

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۴ اگسټ ۲۰۱۲

۱ جولای ۲۰۱۲

۲۰ اپرېل ۲۰۱۲

۱۴ اپرېل ۲۰۱۲

۵ مارچ ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۱

۱ جولای ۲۰۱۱

۲۹ جون ۲۰۱۱

۲۵ جون ۲۰۱۱

۱۹ جون ۲۰۱۱

۱۵ جون ۲۰۱۱

۱۹ مې ۲۰۱۱

۱۹ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ مارچ ۲۰۱۱

۴ مارچ ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۹ نومبر ۲۰۱۰

۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۵ اگسټ ۲۰۱۰

۱۴ اگسټ ۲۰۱۰

۲۲ جولای ۲۰۱۰

۱۸ جولای ۲۰۱۰

۱۰ جون ۲۰۱۰

۱۴ مې ۲۰۱۰

۱۳ مې ۲۰۱۰

۱۲ مې ۲۰۱۰

۱۱ مې ۲۰۱۰