د مخ پېښليک

۲۵ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۶ جولای ۲۰۲۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۹

۵ جون ۲۰۱۹

۶ اپرېل ۲۰۱۹

۵ اپرېل ۲۰۱۹

۴ اپرېل ۲۰۱۹