د مخ پېښليک

۲۱ مارچ ۲۰۲۰

۳ اکتوبر ۲۰۱۹

۲۹ جولای ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱۷ اپرېل ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۳ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۱ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۱۳ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۱ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰