د مخ پېښليک

۲۱ مارچ ۲۰۲۰

۴ اکتوبر ۲۰۱۹

۲۹ جولای ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۱۸ اپرېل ۲۰۱۹

۱۷ اپرېل ۲۰۱۹

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳ نومبر ۲۰۱۵

۴ فبروري ۲۰۱۴

۴ جنوري ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲ مارچ ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۳۱ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۸ اگسټ ۲۰۱۲

۱۹ اگسټ ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۹ اگسټ ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۸ مارچ ۲۰۱۲

۲۳ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ فبروري ۲۰۱۲

۱۶ فبروري ۲۰۱۲

۵ فبروري ۲۰۱۲

۳۰ جنوري ۲۰۱۲

زاړه ۵۰