د کارن ونډې

۴ سپټمبر ۲۰۰۷

۳ سپټمبر ۲۰۰۷

۲ سپټمبر ۲۰۰۷

۱ سپټمبر ۲۰۰۷

زاړه ۵۰