د کارن ونډې

۲۳ اپرېل ۲۰۲۱

۱۷ اپرېل ۲۰۲۱

۱۴ اپرېل ۲۰۲۱

۱۲ اپرېل ۲۰۲۱

۸ اپرېل ۲۰۲۱

۷ اپرېل ۲۰۲۱

۲۹ مارچ ۲۰۲۱

۲۸ مارچ ۲۰۲۱

۲۶ مارچ ۲۰۲۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۸ اگسټ ۲۰۲۰

۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۹

۱ اکتوبر ۲۰۱۹

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۹

۱۵ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۹ اگسټ ۲۰۱۹

۸ اگسټ ۲۰۱۹

۳ اگسټ ۲۰۱۹

۲ اگسټ ۲۰۱۹

۳۱ جولای ۲۰۱۹

زاړه ۵۰