زيارت

د سپوږميز کال د اوونۍ شپږمه ورځ چې وروسته له څلرنۍ راځي او ورپسې ورځ د جمعې ورځ وي.
(له پينځنۍ نه مخ گرځېدلی)

پنځه نۍ چې د اوونۍ شپږمه ورځ ده او وروسته له څلرنۍ راځي چې په انګليسي ژبه کې ورته Thursday وايي او د مېلادي کليزې د اوونۍ څلورمه ورځ راځي.

په فارسي کې ورته پنجشنبه او په عربي کې يوم الخميس نومیږي چې مانا یې پنځمه ورځ ده.

د اوونۍ د ورځو نومونه
پښتو English
پيلنۍ Saturday
يونۍ Sunday
دوه نۍ Monday
درې نۍ Tuesday
څلرنۍ Wednesday
پنځه نۍ Thursday
ادينه (جمعه) Friday