زيارت

(له پينځنۍ نه مخ گرځېدلی)

زيارت د اونۍ د شپږمې ورځې نوم دی.