واک يا سياست هغه بهير ته وييل کېږي په کوم کې چې د خلکو يوه ډله په ټوليز ډول سره تصميم نيسي. او همداشانې سياست يوه اشاره د مدني حکومتونو په منځ کې کړه وړو ته. که څه هم کېدای شي چې سياست د نورو ډلو په تعاملاتو کې هم وگورو لکه په پوهنتونونو، سازمانونو او ديني سازمانونو کې.