مومباسا ښار په انګلیسي... د افریقایي هیواد کینیا له مهمو ښارونو څخه یو دی.