مساحت

مساحت د لویوالي یا هم د سطحې اندازه کولو ته وایې. د سطحې یاهم ځمکې اندازه کولوته مساحت ړیل کیږي.